Immaterieel erfgoed Nederland

Tijdens de Strontweek van 2018 is de Strontweek officieel ingeschreven in de inventaris van immaterieel erfgoed Nederland. Hiermee is een mooie stap gemaakt v.w.b. de borging van de tradities en de continuering van het evenement als zodanig.
Hieronder de brieftekst waarmee wordt aangegeven dat de inschrijving een feit is.
Voor de geïnteresseerden zijn nog een aantal documenten toegevoegd waaronder het erfgoedzorgplan (de eigenlijke aanvraag) en het uitgegeven persbericht waarin melding wordt gemaakt van de inschrijving.

Datum: 9 juli 2018
Betreft: Bijschrijving  Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland
Ons kenmerk: 18U-K021
Behandeld door: P. van Rooij

Geachte heer Boersma,

Met genoegen deel ik u mee dat de Strontweek bijgeschreven kan worden in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. U heeft duidelijk aangetoond dat de Strontweek voldoet aan de gestelde criteria en in het erfgoedzorgplan laat u zien dat u het erfgoed met behoud van kernwaarden toekomst wilt geven.

De Strontweek is een relatief jonge traditie waarmee de veel oudere kennis en kunde van de oefening onder zeil geborgd wordt. Borging van immaterieel erfgoed is het doorgeven ervan aan jongere generaties. In het erfgoedzorg-plan benoemt u borgingsacties om het makkelijker te maken voor jongeren om deel te nemen en om de Strontweek en bijbehorende kennis en kunde breder onder de aandacht te brengen. Deze acties zullen u helpen in het toekomst geven van uw immaterieel erfgoed.

De bijschrijving van de Strontweek in de Inventaris is een middel om u te helpen bij de borging van uw erfgoed. Hiermee start een nieuwe fase van erfgoedzorg, volgens de richtlijnen van het UNESCO Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. Het Kenniscentrum ontwikkelt diverse activiteiten om u hierin te ondersteunen. Daarom stellen wij het zeer op prijs als u hier regelmatig aan deel neemt. Wij houden graag contact met u over de vorderingen van de erfgoedzorg en evalueren die na twee jaar.

Wij bepalen graag met u een moment om de Strontweek bij te schrijven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.

Met vriendelijke groet,

L.C.M. Adriaanse
Hoofd Kenniscentrum

Brief plaatsing Strontweek inventaris immaterieel erfgoed Nederland

Persbericht bijschrijvingen inventaris immaterieel erfgoed Nederland

Inventaris immaterieel erfgoed Nederland

Erfgoedzorgplan Strontweek